Statut MUH – Grada Osijeka

 Na temelju članka 13.Zakona o udrugama(Narodne novine 74/14)  na sjednici Skupštine Udruge MUH Matica umirovljenika Grada Osijeka, održanoj  17.07.2015. godine donosi

S T A T U T

Matice umirovljenika Hrvatske-Matice umirovljenika Grada Osijeka

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu,sjedištu,zastupanju,izgledu pečata udruge, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima,djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanka članstva,pravima,obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,tijelima udruge,njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,izboru,opozivu,ovlastima,načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,izboru i opozivu likvidatora udruge,prestanka postojanja udruge;o imovini,načinu stjecanja i raspolaganju imovinom,o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge,te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak2.

Naziv Udruge je:Matica umirovljenika Hrvatske-Matica umirovljenika Grada Osijeka

Skraćeni naziv Udruge: MUH-Matica umirovljenika Grada Osijeka

Sjedište Udruge je u Osijeku.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi predsjednik udruge.

Članak 3.

Udruga MUH-Matica umirovljenika Grada Osijeka je neprofitna pravna osoba,koja pravu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.

Udrugu zastupa predsjednik udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 30mm,s natpisom unutar ruba MUH-„Matica umirovljenika Grada Osijeka“.

Članak 6.

Udruga djeluje na području cijele Hrvatske.

CILJEVI,PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA,DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju promicanja,razvitka i unapređivanja boljeg položaja umirovljenika, njihovom okupljanju te zaštiti njihovih ljudskih i socijalnih prava.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području socijalnih i drugih pitanja vezanih za umirovljenike koji su od interesa za opće dobro.

Članak 8.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

–          Okupljanje umirovljenika radi zauzimanja za njihov bolji materijalni i društveni položaj i zadovoljavanje njihovih zajedničkih potreba

–          Proučavanje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite,predlaganjem nadležnim tijelima mjere za poboljšanje materijalnog i društvenog položaja svojih članova

–          Potiče i organizira aktivnosti za razvijanje kulturnog,rekreativnog i zabavnog života članova(odmor,liječenje u toplicama,izleti,zabave,sportska natjecanja i dr.), sukladno zakonu

–          Pribavlja i raspoređuje sredstva koje doniraju članovi,trgovačka društva,druge organizacije i tijela državne uprave,sukladno Zakonu

–          Organizira razne oblike djelovanja svojih članova kroz podružnice i na drugi način s ciljem da se u njih uključi što veći broj članova

–          Suradnja s drugim istovrsnim ili sličnim udrugama

–          Savjetovanje i pomaganje starijih osoba, pomoć u kući,rana intervencija, skraćeni boravak u sklopu dnevnog boravka Udruge,igraonice,radionice,organiziranje slobodnih aktivnosti

–          Organiziranje povremenih turističkih paket aranžmana isključivo za svoje članove u trajanju do dva dana,uključujući najviše jedno noćenje, sukladno Zakonu koji uređuju ovu djelatnost

–          Priprema i usluživanje toplih i hladnih napitaka,bezalkoholnih pića i jela za svoje zaposlenike i članove u svojim prostorijama, sukladno zakonu koji uređuju ove djelatnosti

–          Prodaja predmeta vlastite izrade na malo izvan prodavaonica, sukladno odredbama zakona o trgovini

–          Suzbijanje i zaštita od diskriminacije te zaštita prava starijih osoba

–          Pružanje pravne pomoći svojim članovima

NAČIN OSIGURANJA  JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 9.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge,pisanim izvješćima,na posebnim skupovima,putem svoje internetske stranice,javnim priopćenjem putem medija i na drugi prikladni način. Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u njezinom radu sukladno odredbama ovog  Statuta i zakona,te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje se donose.

Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se:

-izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge,pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, putem oglasnih ploča po podružnicama ili svoje internetske stranice www.muosijek.hr

-javnim priopćenjima putem medija

-na drugi prikladan način.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članovi udruge su umirovljenici i osobe starije životne dobi.

Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe ovog statuta, može postati članom Udruge, sukladno zakonu i statutu. Pravna osoba ostvaruje članstvo u udruzi putem ovlaštenog predstavnika.

Članom udruge se postaje upisom u Registar(popis)članova.

Ako u prijem članstva udruge zatraži član koji je ranije isključen iz članstva, odluku o ponovnom prijemu donosi Izvršni odbor udruge,ako ocijeni da je to opravdano.

Članak 11.

Udruga vodi popis svojih članova.Za vođenje popisa članova zadužen je poslovni  tajnik. Popis članova vodi se kartotečno,elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu(nazivu) člana,OIB-u,datumu rođenja,datumu pristupanja udruzi ,adresi stanovanja i datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Prava članova udruge su:

–          Da biraju i budu birani u organe tijela udruge,

–          Biti obaviješteni o radu udruge i njenih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju

–          Koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi

–          Na korištenje dobiju člansku iskaznicu

–          Da sudjeluju u provođenju ciljeva Udruge

–          Predlažu,daju mišljenja i primjedbe na rad tijela Udruge

Obveze članova Udruge su:

–          Da se u svome djelovanju u Udruzi pridržava Statuta i drugih općih akata Udruge,

–          Obavljaju povjerene poslove za Udrugu i pomažu u njezinom radu

–          Redovito plaćaju propisanu članarinu

–          Vratiti člansku iskaznicu ako je isključen iz članstva

–          Potiče i unaprjeđuje djelovanje Udruge

–          Da podiže i čuva ugled Udruge

Članak 13.

Članstvo  u Udruzi prestaje:

–          Smrću,

–          Dragovoljnim istupom,

–          Isključivanjem radi neplaćanja članarine,

–          Isključivanjem radi nepoštivanja odredbi Statuta.

Član se briše iz registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članak 14.

Udruga može za svoje socijalno ugrožene članove prema svojim financijskim mogućnostima iz  vlastitih sredstava  dati određenu pomoć u vidu prehrambenih paketa ili neke druge humanitarnu pomoć. Odluku o tome donosi Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika Udruge.

Članak 15.

Udruga se može udružiti u savez udruga,zajednice,mreže i u međunarodne udruge.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 16.

Članu Udruge može biti izrečena usmena ili pismena opomena,može biti opozvan ili smijenjen s određene funkcije,a može biti isključen iz članstva udruge, ako grubo narušava Statut ili druge opće akte, ili namjerno ne izvršava povjerene mu zadatke.

Odluku o isključenju člana iz udruge, sa obrazloženjem, donosi predsjednik.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke,podnijeti žalbu Izvršnom odboru.

Izvršni odbor je dužan riješiti žalbu u roku od 15 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Izvršnog odbora o isključenju je konačna.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 17.

U slučaju postojanja spora između članova udruge koji otežava, ili onemogućava njen rad, članovi u sporu u prvom redu se obvezuju spor riješiti mirnim putem pred Izvršnim odborom Udruge.

Strana nezadovoljna odlukom Izvršnog odbora ima pravo prigovora Skupštini u roku od petnaest dana od donošenja odluke,čija je odluka konačna.

Pri odlučivanju o sporovima između članova udruge,tijela koja rješavaju spor mirnim putem primjenjuju ovaj Statut i druge opće akte Udruge, a posebno Zakon o mirenju.

Članak18.

U slučaju nemogućnosti rješavanja spora između članova udruge na način opisan u čl.16 Statuta, članovi udruge koji su u sporu obvezuju se međusobni spor riješiti pred mjesno nadležnim sudom.

UNUTARNJI USTROJ I TIJELA UDRUGE

Članak 19.

Udruga ima svojstvo pravne osobe i registrirana je u Registru udruga Republike Hrvatske.

Radi boljeg ostvarivanja ciljeva Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike. Podružnice i drugi ustrojstveni oblici Udruge iz  ovoga članka nisu pravne osobe. Osnivanje i način rada podružnica uređuje se Pravilnikom, kojeg donosi Izvršni odbor.

Članak 20

Tijela Udruge su:

-Skupština

-Izvršni odbor

-Nadzorni odbor

-Predsjednik

Mandat tijela Udruge traje 4 (četiri) godine , a članovi mogu biti ponovno izabran

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine predstavnici podružnica-voditelji ,predsjednik Udruge , potpredsjednik.

Podružnica koja broji do 200 članova bira jednog predstavnika. Podružnica koja broji više od 200 članova bira dva predstavnika.

Prije provođenja izbora za tijela udruge Izvršni odbor utvrđuje broj podružnica, broj članova podružnica , način izbora i  broj predstavnika koji se biraju u skupštinu.

Članak 22.

Skupština može biti redovna,izborna i izvanredna. Skupština redovno zasjeda jednom u tijeku godine,dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Izvanredna skupština saziva se po potrebi.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U slučaju isteka mandata Predsjednika Udruge ovlasti za sazivanje Skupštine imaju osobe koje su upisane u Registar udruga RH kao osobe ovlaštene za zastupanje.

Članak 23.

Skupština zasjeda i pravovaljano donosi odluke ako joj prisustvuje više od polovice članova. Odluka o kojoj se na Skupštini glasa smatra se usvojenom ako se za nju izjasnila natpolovična većina od ukupnog broja prisutnih članova javnim ili pismenim izjašnjavanjem.

Članak 24.

Skupština udruge:

-usvaja statut udruge i njihove izmjene i dopune

-bira članove Izvršnog odbora Udruge,te bira i imenuje predsjednika

-usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću godinu

-usvaja godišnje financijsko izvješće

-donosi odluku o statusnim promjenama

-utvrđuje smjernice djelovanja udruge

-odlučuje o prestanku rada udruge te

-obavlja i druge poslove određene ovim Statutom

-bira i opoziva likvidatora udruge

Članak 25.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštinu kada to zatraži Izvršni odbori ili najmanje 10 članova Skupštine. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja u roku od 30 dana. Na izvanrednoj sjednici Skupštine raspravlja se samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

IZVRŠNI ODBOR UDRUGE

Članak 26.

Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine Udruge, i za svoj rad odgovara Skupštini.

Izvršni odbor:

-utvrđuje prijedlog plana prihoda i rashoda i završnog računa,

-provodi odluke Skupštine

-predlaže financijski plan i program rada udruge

-brine o informiranosti članova i javnosti

-podnosi Skupštini izvješće o radu

-obavlja  i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

-usvaja Pravilnik o radu pojedinih Tijela Matice

Članak 27.

 Izvršni odbor čine Predsjednici-Voditelji podružnica, Predsjednik Udruge . Mandat članova traje četiri godine. Predsjednik Izvršnog odbora, koji je ujedno i predsjednik Udruge, bira i imenuje svog zamjenika ujedno i dopredsjednika Izvršnog odbora.

Članak 28.

Izvršni odbor odlučuje na sjednicama koje saziva i njima rukovodi Predsjednik. Sjednica Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, u pravilu, dva puta godišnje. U hitnim i opravdanim slučajevima sjednica Izvršnog odbora može biti sazvana i održana telefonski.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

NADZORNI ODBOR

Članka 29.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana. Odbor bira predsjednika na prvoj sjednici. Nadzorni odbor bira se na četiri godine. Odbor  bira i određuje Skupština iz svojih članova.

Članak 30.

Nadzorni odbor utvrđuje jesu li djelatnosti Udruge u skladu s zakonom i Statutom. Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini Udruge.

Predsjednik,potpredsjednik, te knjigovođa ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 31.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.  Predsjednik se bira na mandat od 4 (četiri) godine i može se ponoviti. Predsjednika bira Skupština Udruge.

Članak 32.

Predsjednik:

-zastupa udrugu

-rukovodi radom Skupštine,Izvršnog odbora

-odgovara za zakonitost rada udruge

-vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

-odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

-dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

-sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge

-saziva Skupštinu Udruge

Članak 33.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini udruge godišnje izvješće o svom radu. Predsjednik se bira na mandat od 4 (četiri) godine i može se ponoviti.

Predsjednik unutar Udruge ne smije iskazivati svoju političku stranačku pripadnost.

DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 34.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti,Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Dopredsjednika Udruge imenuje Predsjednik Udruge na mandat od četiri godine.

NAČIN IZBORA I OPOZIVA

Članak 35.

Sva tijela udruge su izborna. Na sjednicama Skupštine i drugim tijelima Udruge izbori se provode javno dizanjem ruke.

Mandat članova tijela može prestati i prije isteka vremena na koje su izabrani, i to ostavkom,opozivom ili smrću.

Član u Skupštini i drugim tijelima Udruge može biti opozvan:

–          Zbog neaktivnosti u radu,

–          Zbog neopravdanih izostanaka sa sjednica tijela Udruge na koje je pozvan

–          Te ako njegovo djelovanje i ponašanje nije u skladu s ovim Statutom.

Odluku o prestanku mandata donosi tijelo koje ga je izabralo.

NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 36.

Za osobne zasluge u radu na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge, za dostignuća,razvitak i promicanje njenog ugleda, Udruga svojim članovima,članicama, kao i drugim organizacijama, te pravnim i fizičkim osobama može dodjeljivati nagrade i priznanja.

Predsjednik  ima pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Matici.

SLUŽBE UDRUGE

Članak 37.

Radi obavljanja administrativno-tehničkih,materijalno-financijskih i drugih poslova i zadataka potrebnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Udruge i njezinih tijela, Udruga  upošljava poslovnog tajnika/tajnicu a po potrebi i druge djelatnike.

Njihov izbor,opoziv,stručnost i poslovi određeni su Pravilnikom.

Financijskim planom Udruge osiguravaju se sredstva za rad djelatnika i redovno poslovanje Udruge.

IMOVINA,NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 38.

Imovinu Udruge čine:

-novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina,dobrovoljnim prilozima i darovima,novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne(regionalne)samouprave te fondova ili inozemnih izvora,kao i druga novčana sredstva u skladu sa zakonom

-njezine pokretne i nepokretne stvari

-druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge,u skladu sa zakonom.

Predsjednik udruge ne odgovara svojom privatnom imovinom za obveze Udruge.

Članak 39.

Predsjednik podnosi godišnje financijsko izvješće Skupštini na razmatranje i usvajanje.

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 40.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština Udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruge kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani zakonom u slučaju prestanka djelovanja udruge.

Likvidator se imenuje, u pravilu, iz redova članova Skupštine.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 41.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine,ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom (2/3) većinom javnim ili pismenim izjašnjavanjem  od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se ,nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog,sudskog i drugih postupaka,predaje udruzi,ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve,a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima,članovima udruge,osobama ovlaštenim za zastupanje,zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 42.

Statut Udruge,te njihove i dopune donosi Skupština većinom javnih ili pismenih glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provede rasprave.

Član 43.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Izvršni odbor.

Članak 44.

Donošenjem ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Matice umirovljenika Hrvatske-Matice umirovljenika Grada Osijeka od 14.svibnja 2013. Odobrenog od Ureda državne uprave Osječko-baranjske županije URBROJ: 2158-03-01/2-13-3 od26.rujna 2013. Upisanog u Registar udruga Republike Hrvatske, pod registarskim brojem 14000111.

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i podliježe upisu u Registar ureda državne uprave u Osječko-baranjske županije.

U Osijeku , 17.07.2015.godine

MUH-Matica umirovljenika Grada Osijeka

Predsjednica:Marica Sužnjević